а головну сторНа головну сторінку>>>
-
Оголошення

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «МЗБК»

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗБК», які відбудуться
о 14:00 год. 17 квітня 2013 р. в актовому залі ПАТ “МЗБК” за адресою:
03045 м. Київ, Чапаєвське шосе, 14.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься з 12:45 до 13:45 в день проведення зборів.


Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів- паспорт та доручення,засвідчене згідно вимог чинного законодавства.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину – 11 квітня 2013 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ “МЗБК”.
  2. Обрання лічильної комісії загальних зборів “МЗБК”.
  3. Звіт правління Товариства про підсумки господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління ПАТ “МЗБК”. Визначення напрямків діяльності ПАТ”МЗБК” на 2013 рік.
  4. Звіт наглядової ради ПАТ “МЗБК” за 2012 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПАТ “МЗБК”.
  5. Звіт ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ “МЗБК”. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ” МЗБК”.
  6. Затвердження річного звіту ПАТ “МЗБК”.
  7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи за 2012 рік.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради товариства.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
  9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревезійної комісії товариства.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
  10. Прийняття рішень щодо можливості укладання кредитних угод, договорів застави , а також інших видів договорів забезпечення зобов”язань з банківськими установами. Вирішення питань про прийняття підприємством на себе відповідних зобов'язань.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 21.03.2012р. до початку Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2013 р. - у робочий час ( з 08.00год. до 16.00 год. крім суботи та неділі) в приміщенні ПАТ “МЗБК” (в кабінеті ”Бухгалтерія” ) за адресою: 03045 м. Київ, Чапаєвське шосе, 14, особа , відповідальна за порядок ознайомленя акціонерів з документами,- Івченко Л.В. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами - (044) 525-52-53, 525-60-26. Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами- Голова правління ПАТ “МЗБК” Щербак Ю.О.

Повідомлення опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень “Цінні папери України” № 38 від 27.02.2013 р.

Наглядова рада ПАТ “МЗБК”

______________________________________________________________________________________________
© Київ, 2008-2013